top of page

เสาเข็มเจาะเปียก เสาเข็มเจาะ เข็มเจาะ เข็มเจาะเปียก 

เสาเข็มเจาะเปียก สะพานข้ามถนนสายอ่อนนุชลาดกระบัง

โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยกทล.314 ลาดกระบัง-อ่อนนุช ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ (สัญญาที่1)

 11  /  12  /  2560 

เข็มเจาะเปียก โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314-ลาดกระบังอ่อนนุช จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ (สัญญาที่1)กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม บริษัทที่ปรึกษา บจก.เอพซีลอน ,บจกเอ็มเอเอ คอนซัล-แตนท์
ผู้ว่าจ้าง บจก.กรีนไลท์อินเตอร์เนชั่นแนล
เสาเข็มเจาะสะพานขนาด 1.20m ,1.00m ,0.80m , 0.60m 
สเปคdrilling monitoringและ sonic rocking test

bottom of page