top of page

All Videos

All Videos

All Videos
Search video...
เสาเข็มเจาะ - การก่อสร้างสะพานข้ามกรมทางหลวงเส้น บางนาศรีนครินทร์

เสาเข็มเจาะ - การก่อสร้างสะพานข้ามกรมทางหลวงเส้น บางนาศรีนครินทร์

00:31
Play Video
งานขุดเจาะเสาเข็มเจาะ สะพานกรมทางหลวงศรีนครินทร์

งานขุดเจาะเสาเข็มเจาะ สะพานกรมทางหลวงศรีนครินทร์

00:40
Play Video
เสาเข็มเจาะ สะพานกรมทางหลวง

เสาเข็มเจาะ สะพานกรมทางหลวง

00:33
Play Video
เสาเข็มเจาะ-การเติมสารละลายเบนโทไนท์คุณภาพลงหลุมเจาะ

เสาเข็มเจาะ-การเติมสารละลายเบนโทไนท์คุณภาพลงหลุมเจาะ

00:21
Play Video
bottom of page